Procés i fases del POUM

Actuacions preparatòries

És el Ple de l’Ajuntament l’òrgan que decideix com i quan s’inicia la revisió del planejament general del municipi i, en conseqüència, la formulació del POUM. Normalment, en aquest Ple es concreten, amb assessorament tècnic, les actuacions prèvies que cal per iniciar els treballs de redacció del POUM. Alguns dels actes preparatoris es poden dur simultàniament. 

Els treballs i tràmits a dur a terme en aquesta fase són:

1 – Inici dels treballs

Preparació de les bases cartogràfiques a escala 1:1.000 pel sòl urbà i a escala 1:5.000 pel sòl no urbanitzable, sobre les qual s’haurà de representar les preexistències i propostes del POUM. La cartografia de base es pot descarregar del web del ICGC  o bé es pot demanar a les diputacions corresponents.
(link ICC: http://www.icc.cat/vissir3/ )

2 – Encàrrec

Designació de l'equip tècnic redactor; prèviament s’hauran tingut en compte els aspectes de: disponibilitat pressupostaria, ajuts, caràcter pluridisciplinar de l’equip, convocatòria de concurs per a la redacció del POUM- consistent en la redacció de les bases, publicació del concurs, contracte d’adjudicació- i, finalment, encàrrec a l’equip redactor.

Recollida d'informació del medi físic i urbà (treball de camp del personal tècnic),  juntament amb un anàlisi pormenoritzat del planejament vigent.
Sol·licitud d'informació  a organismes i entitats: ambiental, socioeconòmica, de necessitats i dèficits. En aquesta fase es recomana sol·licitar el Dictamen geològic preliminar i l’Estudi d’inundabilitat.

Diagnosi prèvia. De l’anàlisi de les informacions recaptades en sorgirà una diagnosi prèvia de la problemàtica del municipi.

3 - Suspensió potestativa

Suspensió preventiva i potestativa ( de màxim un any) de plans i llicències en determinats indrets del municipi en què es preveuen variacions de la seva regulació urbanística.  Aquestes àrees amb suspensió de llicencies s’han de mapificar en un plànol que es publicarà juntament amb l’acord adoptat.

4 -  Programa de participació ciutadana (PPC)

La preparació del PPC ha d’incloure els objectius del pla i determinar els mecanismes de publicitat i participació. És en aquesta fase quan es determina la necessitat o no de la formació d’un consell assessor. Aprovació del programa de participació ciutadana . El PPC s’ha de publicar telemàticament, a la premsa de més tirada del municipi i a un butlletí oficial. 

Aprovació de l'avanç de POUM

L’avanç de POUM és el document d’objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d’ordenació i alternatives del nou model territorial que es preveu. Amb l’avanç s’inicia el procediment de valoració de la sostenibilitat ambiental del pla. 

Els treballs i tràmits a dur a terme en aquesta fase son:

5 - Redacció de l’avanç

Redacció del document d'avanç de POUM sobre la base de les dades i objectius inicials; coordinadament es redacta el document inicial estratègic (DIE), que permetrà iniciar el procés d’avaluació ambiental del pla.
El contingut del document d’avanç de POUM ve regulat als articles 86 bis TRLUC i 106.2 RLUC.
El contingut de l’avanç pot limitar-se a: memòria descriptiva i justificativa; document inicial estratègic i plànols d’informació i d’avanç d’ordenació. Es recomana incorporar els trets bàsics de la nova regulació normativa.

Acord del Ple d'aprovació de l'avanç de POUM.

Conjuntament en l'acord del Ple  en què s'aprova l'avanç de POUM, es fa normalment alguna suspensió de llicències.
L’abast d’aquesta suspensió potestativa, pot ser limitat a un àmbit concret i es pot estendre a tramitació de plans urbanístics derivats i projectes i instruments de gestió urbanística i urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial que afecta l’àmbit.
El termini de la suspensió no pot ser superior a  un any i l’acord, si és adoptat per l’Ajuntament, s’ha  de publicar, telemàticament (web), a la premsa (un diari de màxima difusió al municipi), i al Butlletí Oficial, definint els termes de la suspensió.

6 - Exposició pública de l’avanç

D’acord amb el TRLUC en el moment en què els treballs d’elaboració del POUM hagin adquirit un grau de desenvolupament suficient que permeti formular els criteris, els objectius i les solucions generals del planejament, la corporació o els organismes que hagin de formular els plans han de fer la màxima difusió de les propostes.
L’exposició pública telemàtica i presencial dels treballs, durant el termini de trenta dies hàbils, permetrà que les corporacions, les associacions i els particulars puguin formular suggeriments i alternatives al planejament previst.

7 - Informe del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

Simultàniament al període d’informació publica, l’ajuntament tramet l'avanç amb el document inicial estratègic al DTES, per obtenir el document d'abast (DA) de l’OTAA i el primer informe urbanístic territorial (ITU) de la Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU).
Amb el DIE, l’OTAA emet (en el termini màxim de dos mesos) el document d'abast que permetrà l’elaboració de l’estudi ambiental estratègic (EAE) que acompanya el document per aprovació inicial. És l’Administració ambiental que tramet la documentació a la CTU perquè elabori l’ITU.
És necessari que la CTU, per valorar el contingut de l’avanç, disposi com a  mínim  de plànols proposta i de la normativa del POUM. Es recomanable aportar d’altres dades tècniques i administratives que justifiquin les propostes  adoptades, sobretot quan el nou POUM suposa importants variacions pel que fa al  planejament general vigent, tant per canvis en el model de municipi com raons de processos judicials en curs.

8 - Valoració dels suggeriments

Cal que les persones responsables de la redacció elaborin un informe tècnic, d’anàlisi i valoració dels suggeriments aplegats. L’organisme o la corporació titular, amb l’assessorament dels redactors del pla, han d’analitzar les alternatives i els suggeriments i han de proposar la confirmació o la rectificació dels criteris del planejament. 

Aprovació inicial del POUM

L’aprovació inicial (AI) és la fase del procediment de màxima publicitat i participació, en què les propostes del POUM són contrastades amb les determinacions ambientals, sectorials i amb la opinió publica. 

Els treballs i tràmits a dur a terme en aquesta fase son:

9 - Redacció del document per l'aprovació inicial amb l’estudi ambiental estratègic (EAE)

Valorats els suggeriments s’inicia la fase de redacció del document de POUM que s’haurà de sotmetre a l’aprovació inicial. El contingut documental del pla està definit en els articles 50, 58, 59, 73, 86 bis, i DT 6.2 TRLUC   i  47.3 bis, 69 a 75, 95 i 115 RLUC.

D’acord amb l’article 85.2 TRLUC, després de la fase d’elaboració del pla, la corporació o l’organisme encarregats de la formulació n’han d’acordar l’aprovació inicial. L’acord d’aprovació inicial de la corporació s’ha d’adoptar amb els requisits que  estableixi la legislació de règim local.

L’òrgan o l’entitat competents per a l’aprovació inicial del pla serà també el competent per impulsar i tramitar l’expedient.

10 - Aprovació inicial
 
Acord  del Ple d’aprovació inicial del POUM, amb suspensió obligatòria de llicències.
L’aprovació inicial del POUM comporta l’obligació de l’Administració actuant  (l'Ajuntament) d’acordar la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències en els àmbits del municipi  on les noves determinacions comportin modificacions del règim urbanístic del sòl.
El termini d’aquesta suspensió pot ser d’un o de dos anys, en funció de si s’havia adoptat l’acord previ de suspensió (potestativa) abans de l’aprovació inicial o no. En total el termini màxim de suspensió és de dos anys.

Publicació al Butlletí de l'acord d'Aprovació Inicial del POUM. L’acord s’ha de  publicar en el termini màxim de 10 dies des de la seva adopció.

11 - Exposició pública del document de POUM aprovat inicialment

L’anunci d’informació pública s’ha de fer en un diari oficial i en dos diaris dels de més circulació de la província; també s’ha de publicar telemàticament (web de l’ajuntament) i s’obrirà un termini d’informació pública de 45 dies hàbils. 

Durant el període de 45 dies, com a mínim, l’expedient ha d’estar a disposició de qualsevol persona que el vulgui consultar (en els terminis assenyalats en el programa de participació ciutadana), i s’hi  poden formular les al·legacions que es considerin adients.

La documentació del pla l’ha de diligenciar el secretari o secretària de la corporació i hi ha de fer constar que es tracta de la documentació aprovada inicialment.

Simultàniament, caldrà donar audiència als ajuntaments veïns; s’ha de comunicar l’acord d’aprovació inicial a les corporacions locals limítrofes, obrint un termini d’audiència de la mateixa durada que la informació publica, per tal de fomentar el principi de participació ciutadana que recull la legislació urbanística.
 
12 - Sol·licitud d'informes als organismes implicats

Després de l’aprovació inicial del POUM, simultàniament al procés d’informació publica, cal demanar informe preceptiu a organismes  concrets i també informes a altres organismes, quan el POUM incorpori aspectes que puguin afectar la seva competència sectorial.

Els informes esmentats s’han d’evacuar en el termini de un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un altre de més llarg que, en cap cas, no pot ser  superior a dos  mesos. El contingut dels informes s’ha d’incloure a l’expedient i les seves determinacions s’han de valorar en l’acord d’aprovació provisional del POUM.

També cal fer consultes a les administracions públiques afectades i les persones interessades identificades al DIA per un termini màxim de 45 dies.

Aprovació provisional del POUM

L’aprovació provisional (AP) és la fase del procediment en què una vegada incorporades les demandes dels ciutadans i dels organismes sectorials, així com les de l’òrgan ambiental, es concreten de les propostes del pla. 

Els treballs i tràmits a dur a terme en aquesta fase son:

13 - Valoració de les al·legacions i informes

Anàlisi i valoració de les al·legacions i informes per part del personal tècnic redactor  i l’ajuntament.
Redacció de l’informe. S’ha de donar resposta expressa a les al·legacions presentades.
El resultat de la valoració de les al·legacions s’haurà de comunicar  a aquells ciutadans o aquelles ciutadanes i/o entitats que s’hagin personat com a interessats.

14 - Sol·licitud d’informe al DTES

Durant el període d’informació publica l’ajuntament ha tramès el document AP amb l’estudi  ambiental estratègic (EAE) a l’administració ambiental que, en el termini de 45 dies, ha donat les pautes per a l’elaboració del document resum.

Superada la fase de sol·licitud d’informes i valorades les al·legacions, cal trametre al DTES el document tècnic (AP) amb EAE, proposta de document resum i, juntament amb l’informe a les al·legacions per obtenir de l’OTAA la declaració ambiental estratègica (DAE) i de la CTU, un segon informe urbanístic territorial.

L’OTAA emet (en el termini màxim de tres mesos) la declaració ambiental estratègica (DAE) definitiva que permetrà l’elaboració del document resum que acompanya el document de POUM per aprovació provisional.

És l’Administració ambiental que tramet la documentació a la CTU perquè elabori el segon ITU.
Una vegada es disposa d’aquestes dues resolucions, es pot fer l’aprovació provisional del POUM, el qual ha d’incorporar les seves determinacions.

15 - Redacció del document de POUM que incorpora les determinacions resultants dels  informes i les al·legacions

Si en resulta un document amb modificacions que poden comportar un canvi no substancial  pel que fa als criteris del pla aprovat inicialment, caldrà obrir, si la modificació ho justifica, prèviament a l’acord d’aprovació provisional, un tràmit de nova informació pública (i excepcionalment pot requerir d’una segona aprovació inicial) i d’audiència a les corporacions, amb els mateixos terminis.

Supòsit de modificacions substancials. Pot donar-se el cas que una vegada incorporades les demandes dels organismes sectorials i/o de les al·legacions estimades en resulti un document  de POUM amb modificacions substancials en comparació amb el document de POUM aprovat inicialment i sotmès a informació pública. Si es així, caldrà obligatòriament sotmetre el nou  document al tràmit i informació corresponents a una segona aprovació inicial (tràmits 10 i següents).

Cal recordar que els convenis urbanístics, s’han d’incorporar a la documentació del pla i  han de ser publicats durant un termini mínim de 15 dies.

16 - Acord del Ple d’aprovació provisional del POUM

L’organisme o la corporació que hagi acordat aprovar inicialment el pla, segons els  resultats de la informació pública i dels informes corresponents, n’ha  d’acordar  l’aprovació provisional, amb les modificacions que consideri adients.  

En el cas que les  modificacions incloses al pla siguin canvis aïllats en la  classificació o la qualificació del sòl o modificacions puntuals en sòl urbà,urbanitzable o apte per ser urbanitzat, no caldrà iniciar un nou tràmit d’informació pública.

Aprovació definitiva del POUM

L’aprovació definitiva és l’acte de l‘òrgan competent mitjançant el qual, a través de la publicació corresponent, el pla adquireix executivitat. 

Els treballs i tràmits a dur a terme en aquesta fase son:

17 - Tramesa a la CTU dels documents tècnic i administratiu per a la seva aprovació definitiva

L’ajuntament tramet a la CTU l’expedient tècnic i administratiu complet en format digital. L’expedient ha de ser completat i feta convenientment la diligència.
Cal aportar la certificació mitjançant la qual el document tècnic digital es idèntic al que s’ha lliurat en paper.

Al document administratiu, que s’elevarà a la CTU per a l’aprovació definitiva del  POUM, hi han de constar totes les actuacions que s’hagin produït en el transcurs de l’expedient (acords municipals, sol·licituds d’informes preceptius, publicacions, informes, al·legacions, informe a les al·legacions, convenis, etc); també ha de incorporar totes les versions, que al llarg del procés ha tingut l’expedient tècnic.

Pel que fa al document tècnic, els plànols han d’anar convenientment signats per les persones redactores amb la diligencia de l’òrgan  que l’ha aprovat provisionalment. La versió en format digital, a més de complir les especificacions tècniques de l’estàndard del MUC, ha d’incorporar la normativa en format Word  per facilitar la seva publicació al DOGC.

Estàndar de lliurament en suport digital dels instruments de planejament

18 - Resolució d’aprovació definitiva per part de la CTU
 
El termini màxim perquè la CTU (o l’òrgan competent) adopti la resolució  d’aprovació definitiva, o bé de suspensió, denegació o retorn, és de quatre mesos, a comptar de l’entrada de l’expedient complet de POUM al registre corresponent.

La CTU pot adoptar quatre tipus de resolució:

a) Aprovació definitiva i publicació
L'aprovació estricta i simple del planejament.

b) Aprovació supeditada a  refosa.         
L'aprovació amb prescripcions de caràcter puntual que no exigeixin un nou tràmit d'informació pública.

c) Suspensió de l’aprovació definitiva.
La suspensió total o parcial del tràmit d'aprovació del planejament, per raó de deficiències esmenables. Suspensió de l’aprovació definitiva supeditada a refosa, que pot requerir d’un nou tràmit d'informació pública. Són motius de suspensió: els d'interès supramunicipal, de legalitat i de racionalitat urbanística que especifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 87 TRLUC, a banda de la ponderació, en relació amb la classificació del sòl, de la transcendència dels règims especials de protecció derivats del planejament territorial o de la legislació sectorial.

d) Denegació de l’aprovació definitiva
La denegació motivada de l'aprovació del planejament, per raó de vicis o defectes no esmenables. Els motius de denegació es poden fonamentar també en l'interès supramunicipal, la legalitat i la racionalitat urbanística que especifica l'article 87 TRLUC, a banda de la ponderació, en relació amb la classificació del sòl, de la transcendència dels règims especials de protecció derivats del planejament territorial o de la legislació sectorial.

e) Retorn de l’expedient sense valorar el seu contingut
El retorn de l'expedient, si no és complet o hi manca algun tràmit.

Són motius d'interès supramunicipal: la coherència amb la planificació territorial, pel que fa a la cohesió territorial i a l'organització correcta del desenvolupament urbà; la compatibilitat, l'articulació i la connexió entre els elements vertebradors del territori d'abast supramunicipal i les infraestructures de caràcter local; la compatibilitat amb el risc preexistent, d'acord amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció civil disponibles; l'adequació a la planificació mediambiental i a la política de desenvolupament sostenible; i l'adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos naturals i de protecció del patrimoni cultural, natural i científic.

Són motius de legalitat: la tramitació del planejament urbanístic; el sotmetiment a les determinacions pròpies del planejament urbanístic de rang superior; l'adequació a la legislació sectorial i urbanística; i la interdicció de l'arbitrarietat.

Redacció del text refós

Si la resolució  requereix de text refós, les esmenes han de ser introduïdes en el planejament urbanístic per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent, després d'haver convocat, si ho determina l'acord de suspensió, d'acord amb el que sigui establert per reglament, un nou tràmit d'informació pública. Si, un cop fet l'advertiment pertinent, l’esmentat organisme no presenta el document esmenat en el termini de tres mesos, es produeix la caducitat de l'expedient.

L’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat per a l’aprovació definitiva d’una figura del planejament urbanístic pot facultar el director o directora general competent en matèria d’urbanisme per donar conformitat al text refós o a la documentació que compleixi les prescripcions assenyalades en els acords d’aprovació definitiva i per ordenar la publicació del pla pel que fa a l’executivitat.

El text refós que s’eleva a la CTU ha de ser verificat pel mateix òrgan que va acordar  l’aprovació provisional.

19 - Publicació de l’aprovació definitiva

L’executivitat de l’aprovació definitiva és efectiva amb la publicació de l’acord d’aprovació definitiva del POUM al DOGC i  la publicació al RPUC de l'expedient tècnic.

Gestió, execució i seguiment

Superades les fases de formulació, tramitació, aprovació i publicació al DOGC, s’inicia  la gestió, l’execució i el seguiment del POUM.

Darrera actualització: 29.06.2022 | 11:06
Darrera actualització: 29.06.2022 | 11:06