Modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies

Dimarts, 8 de juny de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament està treballant en una revisió més exhaustiva de tot el Catàleg, que data de l’any 2009, a fi d’identificar el conjunt d’habitatge històric de cada una de les masies del municipi

El Ple de l’Ajuntament del mes de març va aprovar provisionalment una modificació puntual de Pla Especial del Catàleg de Masies, derivada de les al·legacions i informes sectorials respecte a l’aprovació inicial. Principalment, la modificació preveu que a les masies s’hi podran admetre un màxim de 3 habitatges. Tanmateix, hi haurà algunes excepcions. D’entrada, en els casos de conjunts reconeguts pel Catàleg de dues masies, s’hi admetran fins a 5 habitatges. D’altra banda, en els casos de conjunts reconeguts pel Catàleg de tres masies, s’hi admetran fins a 6 habitatges. Excepcionalment, en les masies de més de 2.000 m2 i masies destinades a finalitats socials s’hi admetran un màxim de 4 habitatges.

Excepcionalment, d’acord amb el que preveu la legislació urbanística i només per raons d’herència o d’interès social, s’admet la segregació en els termes assenyalats en l’article 55.2 del Decret 305/2006, es podrà pels elements que s’indiquen expressament en aquest catàleg, la possibilitat que la superfície de sòl vinculada a aquests susceptibles de segregació sigui inferior a la unitat mínima de conreu o forestal sempre que es garanteixin les necessitat d’accessibilitat i que, en cap cas, aquesta segregació pugui donar lloc a una resta de finca matriu inferior a aquestes uni-tats mínimes. El lot segregat per sota la unitat mínima tindrà la condició d’indivisible. Aquesta excepció, no-més s'aplica a les fitxes del catàleg vigent, que tenen subfitxes A,B,C, (grups de dos o tres habitatges per fitxa), i en cap cas la superfície mínima segregada per habitatge de la subfitxa, estarà per sota dels 5.000 m2.

Aquesta revisió també inclou millores en la normativa de materials i en els criteris de rehabilitació que han de permetre la conservació del patrimoni arquitectònic del municipi.

De moment, l’aprovació d’aquesta modificació és només provisional. En aquest moment, el procediment de tramitació segueix a la Comissió Territorial d’Urbanisme, qui n’haurà de realitzar l’aprovació definitiva.

Darrera actualització: 04.06.2021 | 12:24